Categorie

Get Social

Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD)

EAN: 9791156350279

Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD)
ISBN979-11-5635-027-9 //  ISBN: 9791156350279 
Anno di edizione: 2015
Casa editriceLanguage Books
Numero di pagine: 392
Lingua: francese, coreano
Paese di origine: Corea

Altri dettagli

CHQ0003715
Nuovo prodotto

22,60 €

- +

 
Altre informazioni

Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD) è un libro di vocabolario e conversazioni basiche in francese, pensato per studenti coreani che studiano francese. In concreto, questo materiale tratta le necessità degli studenti di livello A1-B2 del MCER. 

In totale sono incluse 3500 parole ripartite in 12 unità e più di 500 illustrazioni che favoriscono la comprensione e rendono il libro visibilmente attrattivo.

All'inizio di ogni capitolo, viene introdotto il vocabolario specifico in delle tabelle colorate, di seguito si trovano le espressioni e piccole conversazioni riguardo il tema del capitolo. Sia il vocabolario che le espressioni sono riportate in coreano e francese, la pronuncia del francese è scritta in hangul in colore verde.

Nel CD possono essere ascoltate le espressioni registrate da un madrelingua francese, oltre altri audio di fonetica francese.

Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD) risulta utile anche per gli studenti francese che studiano coreano, poiché il libro riporta una lunga lista di frasi ed espressioni coreane tradotte in francese.   

Contenuti del libro:

기초다지기

Unità 1      프랑스어알파벳

Unità 2      프랑스어의특징

 

Capitolo 1        만남부터당당히!

Unità 1      인사

처음만났을때  

때에따른인사             

오랜만에만났을때        

안부를묻는인사

안부인사에대한대답    

헤어질때인사  

환영할때         

말걸기 

화제를바꿀때  

Unità 2      소개

상대방에대해묻기        

자기에대해말하기        

개인신상에대해말하기 

소개하기          

Unità 3      감사

감사하다 ①       

감사하다 ②       

감사인사에대한응답    

Unità 4      사과

사과하기          

내가잘못했을때

타인이잘못했을때        

사과에대한응답

Unità 5      대답

잘알아듣지못할때      

양해를구할때  

긍정적으로대답할때     

부정적으로대답할때     

완곡히거절할때

기타대답         

맞장구칠때     

맞장구치지않을때      

반대할때         

Unità 6      주의&충고

주의를줄때 ① 

주의를줄때 ② 

충고할때 ①     

충고할때 ②     

Unità 7      기타

존경    

칭찬    

격려    

부탁    

재촉    

긍정적추측      

부정적추측      

동정    

비난    

Capitolo 2  사소한일상에서도!

Unità 1      하루생활

일어나기          

씻기    

식사    

옷입기&화장하기         

TV 보기

잠자리들기      

잠버릇  

숙면    

꿈       

Unità 2      

화장실사용      

화장실에티켓   

욕실에서          

거실에서          

부엌에서          

냉장고  

요리하기          

식탁에서          

식사예절 ①      

식사예절 ②      

설거지  

위생    

청소    

분리수거          

세탁    

집꾸미기         

Unità 3      운전&교통

운전 ① 

운전 ② 

주차    

교통체증          

교통규정위반  

지하철  

Unità 4      이사

부동산집구하기                     

부동산조건보기

부동산계약하기 

이사계획        

짐싸기

이사비용        

정리    

Unità 5      전화

전화를걸때     

전화를받을때  

전화를바꿔줄때         

다시전화한다고할때    

전화를받을수없을때   

전화메모남기기

잘못걸려온전화         

전화를끊을때  

전화기타         

 

Capitolo 3  정겨운한마디!

Unità 1      날씨 & 계절

날씨묻기         

일기예보         

맑은날 

흐린날 

비오는날         

천둥&번개        

봄날씨 

황사    

장마    

여름날씨         

태풍    

가뭄    

홍수    

가을날씨         

단풍    

겨울날씨         

눈       

계절    

Unità 2      명절&기념일

설날    

주현절  

추석    

크리스마스 ①    

크리스마스 ②    

부활절  

생일 ① 

생일 ② 

축하    

Unità 3      음주

주량    

술에취함         

술에대한충고  

술에대한기호  

금주    

술기타 

Unità 4      흡연

흡연    

담배    

금연 ① 

금연 ② 

Unità 5      취미

취미묻기         

취미대답하기   

사진    

스포츠  

계절스포츠      

구기스포츠      

음악감상        

악기연주         

미술감상         

영화감상         

영화관가기      

독서   

취미기타         

Unità 6      애완동물

애완동물 ①       

애완동물 ②       

개키우기 ①      

개키우기 ②      

개키우기 ③      

고양이키우기   

기타애완동물   

Unità 7      식물가꾸기

식물가꾸기 ①   

식물가꾸기 ②   

 

Capitolo 4  거울모습!

Unità 1      신체

신체특징         

체중    

체격&기타        

Unità 2      얼굴&피부

모습&얼굴        

얼굴형  

피부    

피부상태         

Unità 3      이목구비

눈 ①    

눈 ②    

시력    

코       

귀       

입&입술

입관련동작     

구강    

치아관련         

Unità 4      헤어스타일&수염

헤어스타일       

헤어스타일&수염

Unità 5      스타일

스타일 ①         

스타일 ②         

닮았다고말할때

못생긴외모      

Unità 6      

옷취향 

옷차림 ①         

옷차림 ②         

옷차림 ③         

Unità 7      화장

화장 ① 

화장 ② 

화장 ③ 

 

Capitolo 5  어디서든당당하게!

Unità 1      음식점

음식점추천      

식당예약         

예약없이갔을때         

메뉴보기         

주문하기 - 음료  

주문하기 - 메뉴고르기    

주문하기 - 선택사항      

주문하기 - 디저트

불만사항         

요청사항         

맛에대한평가  

계산    

패스트푸드점에서

카페에서          

기타식당관련  

Unità 2      쇼핑

쇼핑하기          

쇼핑몰  

옷가게 ①         

옷가게 ②         

신발가게          

화장품가게      

구입결정         

시장    

식료품점&마트  

벼룩시장          

할인    

계산하기          

할부구매         

환불&교환        

Unità 3      병원&약국

진료예약&접수 

진찰실  

외과    

내과 - 감기       

내과 - 열          

내과 - 소화기     

치과 - 치통       

치과 - 충치       

기타진료         

입원&퇴원        

수술    

병원비&의료보험

문병    

처방전  

약국    

Unità  4      은행&우체국

계좌개설         

입출금  

송금    

현금인출기사용

신용카드         

환전    

환율    

대출    

은행기타         

편지발송         

소포발송         

우체국기타      

Unità 5      도서관

도서관  

도서대출         

도서반납         

연체&대출연장 

Unità 6      미술관&박물관

관람안내         

위치설명         

기념품구입      

미술관&박물관기타       

Unità 7      미용실

미용실상담       200

커트 ① 

커트 ② 

파마    

염색    

네일    

미용실기타      

Unità 8      세탁소

세탁물맡기기   

세탁물찾기      

세탁물확인      

얼룩제거         

수선    

Unità 9      렌터카&주유소

렌터카대여      

렌터카반납      

주유소 ①         

주유소 ②         

세차&정비        

Unità 10     서점

서점    

책찾기 ①        

책찾기 ②        

책찾기 ③        

도서구입         

인터넷서점      

헌책방  

Unità 11     종교

기독교  

교회활동         

교회기타활동  

이슬람교          

종교기타 ①      

종교기타 ②      

Unità 12     놀이공원&헬스클럽

놀이공원안내   

놀이공원이용   

헬스클럽등록   

헬스클럽이용   

Unità 13     영화관&공연장

영화관  

영화표  

상영관에티켓   

콘서트장          

공연기타         

Unità 14     술집&클럽

술집    

술약속잡기     

술권하기         

술고르기         

클럽    

Unità 15     파티

파티준비         

파티초대         

파티후 

다양한파티      

 

Capitolo 6  감정에솔직해지세요!

Unità 1      좋은감정

기쁘다 ①                    

기쁘다 ②         

행복하다          

안심하다          

만족하다          

충분하다          

재미있다          

Unità 2      좋지않은감정

슬프다  

괴롭다  

실망하다          

화내다 ①         

화내다 ②         

밉다    

억울하다          

후회하다          

부끄럽다          

걱정하다          

애도를표하다   

무섭다  

놀라다 ①         

놀라다 ②         

지겹다  

귀찮다  

짜증나다          

아쉽다  

긴장하다          

불안하다          

불평하다          

신경질적이다     

Unità 3      성격

낙천적이다       

착하다  

진취적이다       

순진하다          

내성적이다       

우유부단하다    

비관적이다       

이기적이다       

Unità 4      기호

좋아하다          

싫어하다          

Capitolo 7  사랑이어디쉬운가요?

Unità 1      데이트&연애

소개팅            

소개팅후평가  

데이트 ①         

데이트 ②         

데이트 ③         

연애충고 ①      

연애충고 ②      

Unità 2      사랑

사랑 ① 

사랑 ② 

Unità 3      갈등&이별

질투&배신        

갈등    

이별 ① 

이별 ② 

기타 ① 

기타 ②

Unità 4      결혼

청혼    

결혼준비 ①      

결혼준비 ②      

결혼식초대 ①   

결혼식초대 ②   

결혼식 ①         

결혼식 ②         

결혼생활         

별거&이혼        

Unità 5      임신&육아

임신    

육아 ① 

육아 ② 

 

Capitolo 8  학교다녀오겠습니다!

Unità 1      ·하교

등교 ① 

등교 ② 

하교    

Unità 2      입학&졸업

입학 ① 

입학 ② 

진학    

신입생  

졸업    

졸업요건         

기타    

Unità 3      학교생활

학교생활         

수업전 

수업신청         

수업난이도      

수업태도         

수업기타         

숙제하기          

숙제평가         

숙제마친후     

숙제기타         

시험전 

시험후 

시험결과         

성적표  

우수한성적 ①   

우수한성적 ②   

나쁜성적         

성적기타         

Unità 4     

방학전 

방학계획         

여름방학         

크리스마스방학 

겨울방학         

개학후 

          

Capitolo 9  직장인은피곤해!

Unità 1      ·퇴근

출근    

정시출근이힘들때      

출근기타         

퇴근(일반)        

즐거운퇴근시간

퇴근 5분전      

조퇴관련        

Unità 2      업무

담당업무 ①      

담당업무 ②      

너무바쁜업무  

업무지시&체크 ①         

업무지시&체크 ②         

업무지시에대한대답    

외근&기타        

근무조건         

급여 ① 

급여 ② 

상여금  

출장    

스트레스&불만 ①

스트레스&불만 ②

회사동료에대해말할때

승진    

회의시작         

회의진행         

회의마무리      

Unità 3      휴가

휴가 ① 

휴가 ② 

휴가기타         

Unità 4      비즈니스

거래처방문                 

홍보    

상품소개 ①      

상품소개 ②      

상담    

주문    

협상    

배송    

클레임  

Unità 5      해고&퇴직

해고    

퇴직    

기타    

Unità 6      구직

구직    

이력서  

면접    

면접예상질문  

 

Capitolo 10  여행을떠나요!

Unità 1      출발

여행계획         

교통편예약 ①   

교통편예약 ②   

여권&비자        

Unità 2      공항에서

공항가기         

발권    

탑승    

세관    

면세점  

출국심사         

보안검사         

입국심사         

마중    

공항기타         

Unità 3      기내에서

좌석찾기         

기내    

기내식  

Unità 4      기차에서

기차표구입      

기차타기          

객실에서          

역도착 

기차기타         

Unità 5      숙박

숙박시설예약 ①          

숙박시설예약 ②          

체크인  

체크아웃          

숙박시설이용  

불편사항          

Unità 6      관광

관광안내소      

투어참여         

가이드안내      

길묻기 ①        

길묻기 ②        

구경하기          

관광기타         

Unità 7      교통

버스    

선박    

트램    

자전거  

교통기타         

 

Capitolo 1  위급할이렇게!

Unità 1      응급상황

응급상황         

구급차 ①         

구급차 ②         

Unità 2      길을잃음

길을잃음         

미아    

Unità 3      사건&사고

분실    

분실신고&분실물센터   

도난    

소매치기          

사기    

경찰신고         

교통사고 ①       

교통사고 ②       

안전사고         

화재    

자연재해         

 

Capitolo 12  디지털시대엔필수!

Unità 1      컴퓨터

컴퓨터

모니터  

키보드&마우스  

프린터&스캐너  

컴퓨터사양      

운영체제&프로그램       

문서작업         

파일저장&관리 

Unità 2      인터넷

인터넷 ①         

인터넷 ②         

이메일  

SNS     

Unità 3      휴대전화

휴대전화         

휴대전화문제  

휴대전화기능  

문자메시지      

벨소리  

Unità 4      기타기기

디지털카메라   

노트북  

태블릿 PC  

Scrivi una recensione

Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD)
Dizionario di conversazione francese-coreano (include CD)

Scrivi una recensione

 
Comments(0)

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

2 altri prodotti della stessa categoria:

No products

Da determinare Spedizione
0,00 € Totale

Procedi con l'ordine